ਉਤਪਾਦ ਕੈਟਾਲਾਗ - ਬੂਯਾ ਅਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੌਇਡਜ਼

ਉਤਪਾਦ ਕੈਟਾਲਾਗ

PCਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਬੋਲੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਰ
ਲੈਟਰੋਜ਼ੋਲ ≥98%

Exemestane ≥98%

ਐਨਾਸਟ੍ਰੋਜ਼ੋਲ ≥98%

ਫਲੂਕੋਸਿਸਟਰੋਨ ≥98%

ਟੈਮੋਜੀਫੇਨ ਸਿਟਰੇਟ ≥98%

ਕਲੌਮੀਫੀਨੀ ਸਿਟਰੇਟ (ਕਲੋਮਿਡ) ≥98%

Trenbolone ≥98%

ਮਿਥੀਲੇਟ੍ਰੀਐਨਓਲੋਨ ≥98%

ਟ੍ਰਾਂਬੋਲੋਨ ਐਸੀਟੇਟ ≥98%

ਟ੍ਰੈਨਬੋਲੋਨ ਐਂਨਟੇਟੇਟ ≥98%

ਟੈਨਬਲੌਲੋਨ ਸਾਈਕਲੋਹੀਐਕਸਾਈਲਮੇਥਾਈਲਾਰੋਨਾਈਨਟ ≥98%

ਪ੍ਰਗਾਬਲੀਨ ≥98%

ਬਰੋਮੈਨਟੇਨ ≥98%

ਟਡਾਲਫਿਲ (ਸੀਲੀਆਸ) ≥98%

ਆਈਸੋਪਰੋਪੀਲਬੀਨੇਜ਼ਾਈਲਾਮਿਨ ≥98%

ਟਿਊਲੋਬੋਿਟਰੌਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਲਾਾਈਡ ≥98%

2- ਕਾਰਬੋਮੇਥੌਕਸੀ- 3- ਟਰੌਪੀਨੋਨ ≥98%

ਨੈਂਡਰੋਲੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ Oral ਸਟਰਔਡਜ਼ ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਸੀਰੀਜ਼
ਮੈਸਤਨੋਲੀਨ ≥98%

ਡੀਹਾਈਡ੍ਰਾਂਨਡ੍ਰੋਲਨ ≥98%

ਨੰਦਰੋਲੋਨ ਲੌਰਾਟ ≥98%

ਨੈਂਡਰੋਲੋਨ ਸਾਈਪੋਨੈਟ ≥98%

ਨੈਂਡਰੋਲੋਨ ਪ੍ਰੋਪੋਏਟ ≥98%

ਨੈਂਡਰੋਲੋਨ (ਡਰਬੋਲਿਨ) ≥98%

ਨੈਂਡਰੋਲੋਨ ਅੰਡੇਨੇਟ ≥98%

ਟ੍ਰਿਸ਼ਿਲੋਨ ਐਸੀਟੇਟ (ਮੈਨੈਂਟ) ≥98%

ਨੈਂਡਰੋਲੋਨ ਡੀਡੋਨੇਟ (ਡੀਸੀਏ) ≥98%

ਨੈਂਡਰੋਲੋਨ ਫੀਨੇਲਪ੍ਰੋਪੀਓਨੇਟ (ਐਨਪੀਪੀ) ≥98%

ਮੇਥੈਂਡੀਅਲ ≥98%

ਆਕੈਂਡਰੋਲੋਨ (ਐਨਾਵਾਰ) ≥98%

ਸਟਨੋਜ਼ੋਲੋਲ (ਵਿਨਸਟ੍ਰੋਲ) ≥98%

ਆਕਸੀਮੇਥੋਲੋਨ (ਐਨਾਡੋਲ) ≥98%

ਲੀਓਥੋਥੈਰੇਨ ਸੋਡੀਅਮ (ਟੱਕੰਕਸ xX) ≥3%

ਮੇਥੈਂਡੋਰੋਸਟੋਨੋਲੋਨ (ਡਾਈਆਨਾਬੋਲ) ≥98%

4- ਕਲੋਰੋਡੀਅਾਇਡਾਇਥਾਈਲਾਈਟੈਸਟਰੋਨ ≥98%

ਲੈਟਰੋਜ਼ੋਲ ≥98%

Exemestane ≥98%

ਐਨਾਸਟ੍ਰੋਜ਼ੋਲ ≥98%

ਟੈਮੋਜੀਫੇਨ ਸਿਟਰੇਟ ≥98%

ਫਲੂਕੋਸਿਸਟਰੋਨ ≥98%

ਕਲੌਮੀਫੀਨੀ ਸਿਟਰੇਟ (ਕਲੋਮਿਡ) ≥98%

ਟੈਸਟੋਸਟਰੀਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੀਥੋਨੋਲੋਨ ਸੀਰੀਜ਼

ਬੋਡੇਨਾੋਨ ਸੀਰੀਜ਼

ਟੇਸਟੌਸਟੋਰਨ ≥98%

ਸਸਟਨਨ 250 ≥98%

ਟੇਸਟੈਸੋਰਨ ਐਸੀਟੇਟ ≥98%

ਮੈਸਟਰੋਲੋਨ (ਪ੍ਰੋਵਰੋਨ) ≥98%

17- ਮਿਥਾਇਲਟੈਸੋਸਟ੍ਰੋਨ ≥98%

ਟੇਸਟ ਟੋਸਟੋਨ ਐਂਨਟੇਟ ≥98%

ਟੈਸਾਸਟਰੋਨ ਸਾਈਪੋਨੈਟ ≥98%

ਟੇਸਟੈਸਟਰੋਨ ਡੈਡੋਨਾਟ ≥98%

ਟੈਸੋਸਟੋਰਨ ਪ੍ਰਪੋਤੀਟ ≥98%

ਟੈਸੋਸਟੋਰਨ ਆਈਓਕਾਪ੍ਰੋਟ ≥98%

ਟੈਸਟੋਸਟਰੀਨ ਅੰਡੇਨੇਟ ≥98%

ਟੇਸਟੈਸਟਰੋਨ ਫੀਨੀਲਪ੍ਰੋਪੀਓਨੇਟੀ ≥98%

1- ਟੈਸਟੀਰੋਫੋਨ (ਡਾਇਆਹਾਈਰੋਰੋਬੋਲਡੇਨੋਨ) ≥98%

4- ਕਲੋਰੋਟੇਸਟੋਸਟੋਰਨ ਐਸੀਟੇਟ (ਟਰਨਬੀਬਲ) ≥98%

ਮੀਨਿਨੋਲੋਨ ਐਸੀਟੇਟ ≥98%

ਮੀਨੋਨਿਓਲੋਨ ਇਨਤਨੇਟ ≥98%

ਡਰੋਸਟਾਨੋਲੋਨ ਸੀਰੀਜ਼

ਸਟੇਨਲੋਨ ≥98%

ਮੈਥੈਸਟਰਨ ≥98%

ਮਾਸਟਰਸਨ ਐਂਨਟੇਟੇਟ ≥98%

ਡਰੋਸਟਾਨੋਲੋਨ ਪ੍ਰੋਪੋਏਟ ≥98%

ਬੋਲਡੇਨੋਨ ≥98%

ਬੋਡੇਨੇੋਨ ਐਸੀਟੇਟ ≥98%

ਬੁਲੇਡੋਨੋਨ ਅੰਡੇਸੀਲੇਨੇਟ ≥98%

ਬੋਲਡੇਨੋਨ ਸਾਈਪੋਨੈਟ ≥98%